Vi må ta vare på det vi har

Av leder i Naturvernforbundet
Silje Ask Lundberg

- Ifølge FNs klimapanel har vi nå kun 11 år på oss å avverge globalt klimakaos. Hvis vi endrer forbruksvanene våre, vil det få en drastisk effekt på vårt økologiske fotavtrykk.

Det årlige globale forbruket av naturressurser økte fra 27 milliarder tonn i 1970 til 92 milliarder tonn i 2017. Både utvinning og bearbeiding av naturressurser bidrar til tap av naturmangfold, belastning på vannressurser og store klimagassutslipp. Verdens befolkning forbruker nå naturressurser som vi trenger 1,7 jordkloder for å gjenskape, men gjenvinner kun under 10 prosent av verdens materialer.

Dystre konsekvenser
For å skape en bærekraftig utvikling, må vi gå over til en sirkulær økonomi, der ressursene inngår i et kretsløp. Da bruker vi ressursene våre mer effektivt, ved å sørge for en høy grad av gjenbruk og resirkulering av materialer. Ekstremvær, havstigning, artsutryddelse, mat- og vannmangel, migrasjon og ustabilitet. Dette er dystre konsekvenser hvis vi ikke greier å stoppe klimaendringene og unngå at den globale oppvarmingen overstiger 1,5-graders målet i Paris-avtalen.

Forbruket vårt betyr noe
Ifølge FNs klimapanel har vi nå kun 11 år på oss å avverge globalt klimakaos. Vi står overfor en endring av samfunnet og verdensøkonomien i en skala vi aldri tidligere har sett.

Forbruket vårt har en sentral rolle i dette skiftet. Forskning viser at husholdningers forbruk er ansvarlig for mer enn 60 prosent av klimagassutslippene på kloden, og opptil 80 prosent av verdens vannforbruk. Hvis vi endrer forbruksvanene våre, vil det få en drastisk effekt på vårt økologiske fotavtrykk.

Bedre ressursutnyttelse
Sirkulærøkonomien representerer en ny måte å tenke ressursutnyttelse på. Den handler om å gå fra å designe produkter som skal selges én gang, for så å bli destruert etter bruk, til å lage produkter som skal vare så lenge som mulig, repareres underveis og resirkuleres når de ikke lenger fungerer. Det åpner for nye forretningsmodeller, produksjonsmetoder, materialbruk, produkter og tjenester.

Vi må utvikle og forbedre systemer for lån-, leie, bytte, dele og abonnere, gode reparasjons-, kjøpe tilbake og re-selge-ordninger og mer effektive gjenbruks- og gjenvinningsløsninger.

Ta vare på det vi har
I lys av de store miljøproblemene vi står overfor, kan vi ikke innrette samfunnet slik at vi belønnes for å bruke og kaste, mens det er dyrt og vanskelig å ta vare på det vi har. Det kan være gøy å shoppe, men det å ta vare på tingene våre, kan gi en dypere glede. Ikke bare sparer vi penger, vi bidrar også til mindre klimautslipp, søppel og forurensing, og mindre rasering av verdifull natur og utryddelse av arter.

To av tre norske
mødre har kjøpt
brukte klær til
barna sine - Bevisste mødre er helt klart
med på å løfte bruktmarkedet.
pil